چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩
خدمات
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علوم کامپیوتر

گروه علوم کامپیوتر
 


مدیر گروه علوم کامپیوتر

 

 

 

کارشناس گروه

 

دکتر سید مهدی محمودی

 

 

 

مرضیه فتوره چی

 

 

 

 

تلفن:  31535724-023

 

 ایمیل: mahmoudi@semnan.ac.ir

 

 

 

دورنگار: 31535758-023