در خصوص افزایش روز افزون جرائم سایبری و لزوم پیشگیری و آموزش پیوست خلاصه ای از جرائم با پیشینه ی رخداد در قالب اینفوگرافیک

  آموزش خلاصه ای از جرائم با پیشینه ی رخداد در قالب اینفوگرافیک

در خصوص افزایش روز افزون جرائم سایبری و لزوم پیشگیری و آموزش پیوست خلاصه ای از جرائم با پیشینه ی رخداد در قالب اینفوگرافیک

در خصوص افزایش روز افزون جرائم سایبری و لزوم پیشگیری و آموزش پیوست خلاصه ای از جرائم با پیشینه ی رخداد در قالب اینفوگرافیک

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان

تصاویر

در خصوص افزایش روز افزون جرائم سایبری و لزوم پیشگیری و آموزش پیوست خلاصه ای از جرائم با پیشینه ی رخداد در قالب اینفوگرافیک -