چهارمین جلسه سخنرانی علمی در دانشکده

چهارمین جلسه سخنرانی علمی در دانشکده

چهارمین جلسه سخنرانی علمی در دانشکده

چهارمین جلسه سخنرانی علمی دانشکده ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر با سخنرانی آقای دکتر سعید محمدیان و خانم فهیمه کرم با موضوع” بررسی میل واکنش پذیری هیدروکربن ها با استفاده از انرژی گراف”  دوشنبه اول آبان در کلاس 16 دانشکده برگزار خواهد شد.

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان