فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی 1402-1401

 فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی 1402-1401

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی 1402-1401

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی 1402-1401

 فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی 1402-1401

مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه سمنان در نظر دارد از میان دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز مقطع کارشناسی ارشددانشگاههای کشور تعدادی را برای تحصیل در مقطع دکتری سال تحصیلی 1401-1402به صورت بدون آزمون پذیرش نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به دستورالعمل اجرایی مربوطه که به پیوست آمده است، مراجعه نمایید .ضمنا، مهلت ثبت درخواست از تاریخ 17/1/1401تا تاریخ 31/2/1140می باشد.

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان