لیست دروس ارائه شده توسط گروه های آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و مکان های ارائه آنها

  لیست دروس ارائه شده توسط گروه های آموزشی دانشکده ریاضی

لیست دروس ارائه شده توسط گروه های آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر شامل دروس سرویسی همراه با مکان های ارائه آنها

لیست دروس ارائه شده توسط گروه های آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر شامل دروس سرویسی همراه با مکان های ارائه آنها

 

لیست دروس گروه های آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و دروس سرویسی ریاضی ارائه شده در نیمسال دوم 4002 به همراه مکان ارائه آنها جهت اطلاع دانشجویان

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان