لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه تأخیر در شروع کلیه کلاس های درسی ساعت 13 تا 15 دانشگاه سمنان در روز یکشنبه 1403/02/09 برای حضور پرشور دانشگاهیان در جنبش بشردوستانه حمایت از مردم مظلوم غزه

اطلاعیه تأخیر در شروع کلیه کلاس های درسی ساعت 13 تا 15 دانشگاه سمنان در روز یکشنبه 1403/02/09 برای حضور پرشور دانشگاهیان در جنبش بشردوستانه حمایت از مردم مظلوم غزه

اطلاعیه تأخیر در شروع کلیه کلاس های درسی ساعت 13 تا 15 دانشگاه سمنان در روز یکشنبه 1403/02/09 برای حضور پرشور دانشگاهیان در جنبش بشردوستانه حمایت از مردم مظلوم غزه