برگزاری پنجمین جلسه سخنرانی علمی در دانشکده

برگزاری پنجمین جلسه سخنرانی علمی در دانشکده

برگزاری پنجمین جلسه سخنرانی علمی در دانشکده

پنجمین جلسه سخنرانی علمی دانشکده با سخنرانی خانم دکتر کیمیا پیوندی و با موضوع” بازسازی تصویر براساس روش های تخمین ساختاری ”   هشتم آبان ماه  در کلاس 16 برگزار خواهد شد.

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان