به مناسبت روز جهانی ریاضیات دانشکده ریاضی با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار می کند

 روز جهانی ریاضیات

به مناسبت روز جهانی ریاضیات دانشکده ریاضی با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار می کند

 

 

درگاه ورود :      https://vc10.semnan.ac.ir/mathintday  
کد دسترسی :2024    

 

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان