ششمین جلسه سخنرانی علمی دانشکده برگزار می شود

ششمین جلسه سخنرانی علمی دانشکده برگزار می شود

ششمین جلسه سخنرانی علمی دانشکده برگزار می شود

ششمین جلسه سخنرانی علمی دانشکده با سخنرانی  خانم دکتر فاطمه حسینی با موضوع” استنباط درست نمایی مدل های فضایی بر اساس یک میدان تصادفی چوله ” مورخ 15 آبان ماه در کلاس 16 دانشکده برگزار خواهد شد.

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان