نحوه بررسی درخواست های غیبت های امتحانی موجه ویژه دانشکده و دانشجو

نحوه بررسی درخواست های غیبت های امتحانی موجه ویژه دانشکده و دانشجو

 دانشجویان گرامی :

همانطور که از آبانماه سال 1399 طی نامه ها و اطلاعیه های متعدد اطلاع رسانی شده است؛ بر اساس مصوبات شورای محترم آموزشی دانشگاه از نیمسال 3992، غیبت امتحان پایانی بعد از تعداد مرتبه های مجاز برای هر دانشجو، منجر به تاثیر نمره صفر در کارنامه وی می شود. از آنجا که ممکن است، غیبت امتحانی دانشجو دارای دلائل خاص و موجه باشد؛ طبق روال نیمسال گذشته این دسته از دانشجویان می توانند  برای ثبت درخواست بررسی غیبت های موجه امتحان پایانی، در پیشخوان خدمت سامانه گلستان اقدام نمایند. به اطلاع می رساند.

مهلت ثبت درخواست های مذکور برای امتحانات پایانی نیمسال 4002  بعد از هر امتحان  لغایت 1401/4/8 می باشد.

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان