رئیس دانشکده:

 

 

 

 مسئول دفتر:

 

دکتر علی غفاری
 

 

 

حجت الله کسائیان

 

 

 

 

تلفن:  31535720-023

          023-31535757

 

 

 

 

 

دورنگار:  31535758-023