معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

 

 

 

 مسئول دفتر:

 

 دکتر امید کریمی

 

 

 

محمدعلی بابایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن:  31535721-023

          023-31535716

 

 

 

 

 

دورنگار:31535758 - 023