ریاضی محض

- جبر

- آنالیز

- هندسه

ریاضی کاربردی

- آنالیز عددی

- بهینه سازی

- ریاضی مالی

- معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

- رمز و کد