ریاضی محض

- جبر

- آنالیز

-هندسه

 ریاضی کاربردی

- آنالیز عددی

- تحقیق در عملیات