این کنفرانس در تاریخ  24 و 25 اردیبهشت ماه سال 1393 در دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان برگزار شد.

مجموعه چکیده مبسوط مقالات (سخنرانی و پوستر) اراﺋﻪ شده در این کنفرانس بر روی سایت قابل دریافت است.

لازم به ذکر است که تمام مقالات بر روی سایت قابل رویت خواهد بود مگر مقالاتی که قالب کنفرانس را رعایت نکرده بودند.

بدیهی است که نویسندگان محترم مسؤول صحت مطالب، اصالت، و ویرایش علمی - ادبی مقالات خود بوده و کمیته علمی  کنفرانس مسؤولیتی در این موارد ندارد .