در خصوص برگزاری آیین قدر در دانشگاه سمنان و ضرورت اطلاع رسانی وبرگزاری باشکوه این آیین

 آیین قدر

در خصوص برگزاری آیین قدر در دانشگاه سمنان و ضرورت اطلاع رسانی وبرگزاری باشکوه این آیین

در خصوص برگزاری آیین قدر در دانشگاه سمنان و ضرورت اطلاع رسانی وبرگزاری باشکوه این آیین

 


 
کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان

تصاویر

مراحل اجرایی شیوه نامه قدر -