دروس الزامی

شامل دو درس اصلی گرایش و یک درس اصلی از سایر گرایش های ریاضی با نظر استاد راهنما و تایید گروه

دروس تخصصی – اختیاری

شامل حداقل سه درس از جدول دروس تخصصی – اختیاری و حداکثر یک درس از سایر گرایش ها با نظر استاد راهنما و تایید گروه

 

سمینار :2 واحد         پایان نامه: 6 واحد