مدیر گروه آمار

 

 

 

کارشناس گروه

 

مهدی روزبه

 

 

 

مجید کاتبی

 

 

 

 

تلفن: 31535705-023

 

 ایمیل : mahdi.roozbeh@semnan.ac.ir

 

 

 

دورنگار:  31535758- 023