مدیر گروه ریاضی کاربردی و محض

 

 

 

کارشناس گروه

 

  دکتر جواد دمیرچی

 

 

 

معصومه صادقی

 

 

 

 

 

تلفن: 31535711-023

 

 ایمیل:

 

 

 

دورنگار: 31535758-023