مدیر گروه علوم کامپیوتر

 

 

 

کارشناس گروه

 

 مهدیه حدادی

 

 

 

مرضیه فتوره چی

 

 

 

 

تلفن:  31535724-023

 

 ایمیل: m.haddadi@semnan.ac.ir

 

 

 

دورنگار: 31535758-023