اطلاعیه در خصوص ماده 11 آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

 ماده 11

اطلاعیه در خصوص ماده 11 آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (وزارت عتف)

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان