برگزاری کارگاه مجازی با عنوان منطق نوتروسفیکی و کاربردهای آن

 برگزاری کارگاه مجازی با عنوان منطق نوتروسفیکی و کاربردهای آن

برگزاری کارگاه مجازی با عنوان منطق نوتروسفیکی و کاربردهای آن

برگزاری کارگاه مجازی با عنوان منطق نوتروسفیکی و کاربردهای آن

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان