اطلاعیه تاثیر نمره های مردودی در معدل نیمسال و معدل کل برای ورودی 1402 و به بعد

  اطلاعیه تاثیر نمره های مردودی

اطلاعیه تاثیر نمره های مردودی در معدل نیمسال و معدل کل برای ورودی 1402 و به بعد

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان