اطلاعیه تکمیلی مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1403

 دکتری تخصصی

(بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی- فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی)

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان